BEZPIECZEŃSTWO

Suchy lód w normalnych warunkach otoczenia ulega sublimacji. Oznacza to, że z formy stałej przechodzi bezpośrednio gazowy dwutlenek węgla. Gaz ten jest ok. 1,5 krotnie cięższy od powietrza, a więc opada w dół i stopniowo wypiera powietrze. Należy na to zwrócić szczególną uwagę i w przypadku pracy z suchym lodem w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację. Gazowy dwutlenek węgla jest również naturalnym produktem oddychania człowieka, stąd wszystkim znane jest odczucie „duszności powietrza” w pomieszczeniach gdzie przebywa większa ilość osób, a brak jest skutecznej wentylacji. Orientacyjne stężenia gazowego dwutlenku węgla i konsekwencje :

600ppm (0,06% V/V)                     - akceptowalne warunki świeżości powietrza
1.000ppm (0,1% V/V)                    - minimum higieniczne
1.500ppm (0,15% V/V)                  - powietrze określane jako duszne i nieświeże
5.000ppm (0,5% V/V)                    - próg NDS – dopuszczalne stężenie w ciągu 8h w pracy
15.000ppm (1,5% V/V)                  - próg NDSch – dopuszczalne stężenie w ciągu 15min w pracy
50.000ppm (5% V/V)                     - brak swobody w oddychaniu, zaburzenia widzenia
100.000ppm (10% V/V)                - utrata przytomności, uduszenie

Mimo tego, że dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, przyjmuje się, że do poziomu ok. 3000ppm (0,3% V/V) stężenie jest równomierne w całym pomieszczeniu – ze względu na ruch powietrza i mieszanie. Wynika z tego, że w przypadku niebezpieczeństwa nadmiernego wzrostu stężenia dwutlenku węgla w naszym otoczeniu, należy zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze jakie wysyła nam organizm (odczucie duszności powietrza, senność) i podjąć odpowiednie działania.

Pozostałe zalecenia dotyczące transportu i posługiwania się suchym lodem :

OCHRONNA SKÓRY : Bezpośredni kontakt skóry z substancją o ekstremalnie niskiej temperaturze (-78,5°C) może doprowadzić do odmrożeń! Należy używać rękawic ochronnych oraz odpowiednio chronić pozostałe części ciała narażone na kontakt z suchym lodem.

OCHRONA OCZU : Należy zawsze używać okularów ochronnych.

NIE WDYCHAĆ : Należy unikać wdychania oparów dwutlenku węgla, wysokie stężenia mogą powodować poważne konsekwencje dla zdrowia, w skrajnym przypadku nawet uduszenie (dokładniejszy opis znajduje się powyżej).

NIE POŁYKAĆ : Połknięcie suchego lodu może doprowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych.

TRANSPORT : Suchy lód powinien być transportowany tylko i wyłącznie w odpowiednich do tego celu izolacyjnych pojemnikach. Nie zaleca się przewożenia suchego lodu w kabinie pasażerskiej samochodu, a jeżeli nie ma innej możliwości, należy pamiętać o odpowiedniej wentylacji kabiny w trakcie transportu. Większe ilości suchego lodu najlepiej przewozić na przyczepie lub w części pojazdu szczelnie oddzielonej od kabiny pasażerskiej. Jeżeli przestrzeń towarowa, w której transportuje się suchy lód jest szczelna, po jej otwarciu należy wietrzyć jej wnętrze przez kilka minut zanim wejdziemy do środka.

PRZECHOWYWANIE : Suchy lód powinien być przechowywany w odpowiednim izolacyjnym pojemniku, pomieszczenie powinno być wentylowane. Suchy lód nie powinien być przechowywany w szczelnych pojemnikach, butelkach, puszkach – ponieważ powstający w wyniku sublimacji gaz doprowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz takiego pojemnika, a w konsekwencji do jego niekontrolowanego rozerwania.

TRZYMAĆ Z DALEKA OD DZIECI : Nie wolno dopuszczać do pozostawienia suchego lodu w pobliżu dzieci bez nadzoru osoby dorosłej znającej zasady postępowania z tą substancją.